O'zbekiston Kimyo Jurnali

НАШРНИНГ 4 СОНИ

НООРГАНИК КИМЁ

 

UDС 544.473:547.313:662.75

X. M. Saidov, SH. M. Sayitqulov, N. Q. Muhamadiyev

BA’ZI d-ELEMENTLAR OKSIDLARI ASOSIDA KATALIZATORLAR SINTEZI

Samarqand davlat universiteti, Samarqand sh., E-mail: xmsaidov@gmail.com

Referat. Muammoning kelib chiqishi. O’zbekiston Respublikasi tabiiy gazga boy bo’lgan hudud bo’lib, Angliyaning transmilliy neft va gaz kompaniyasi “British Petroleum” hisobotiga ko’ra, O’zbekistonda tabiiy gaz zahirasi 1.1 trln. m3 ni tashkil etadi va 2015 yilda 57.7 mlrd. m3 gaz qazib olingan. Uning asosiy qismi yoqilg’i sifatida ishlatilmoqda va eksport qilinmoqda. Tabiiy gaz asosida organik moddalar sintezini amalga oshirish uning yoqilg’i sifatida ishlatilish ulushini kamaytiradi va zarur bo’lgan mahsulotlar olish imkoniyatlarini yaratadi. Shuning uchun ham tabiiy gaz asosida turli moddalar sintez qilish yo’llarini ishlab chiqish, jarayon uchun mahalliy xom-ashyolar asosida katalizatorlar olish dolzarb muammolar jumlasiga kiradi.

Ishning maqsadi. Tabiiy va yo’ldosh gazlardan sintez gazi va organik moddalar olish uchun mahalliy xom-ashyolar asosida katalizatorlar yaratish va ularning fazaviy tarkibi va sirt tavsiflarini o’rganish.

Metodologiya. Tadqiqotlarda katalizatorlarning fazaviy tarkibini o’rganish uchun difraktometriya (Pan Analytical XRD), sirt tavsiflarini o’rganish uchun esa skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) usullaridan foydalanildi.

Ilmiy yangiligi. Al2O3 tutuvchi sifatida ishlatilib, turli d-elementlar oksidlarining har xil nisbatdagi aralashmalari asosida olingan katalizatorlarlarning fazaviy tarkibi o’rganildi va ularning tarkibi xNiO∙yTiO2∙zCr2O3∙βMgO/Al2O3 va xNiO∙yTiO2∙zZrO/Al2O3 formulalarga javob berishi aniqlandi. Bu yerda x=1÷5, y=1÷2, z=1÷0.01, β=1÷0.01. Katalizatorlarning sirt tavsiflari skanerlovchi elektron mikroskopiya usulida o’rganildi, hamda zarracha o’lchami 47-98 mkm va g’ovak diametri 8-55 mkm, ishlatiladigan katalizator o’lchamlari bilan bir xil ekanligi isbotlandi.

Olingan natijalar. NiTiCr2MgO7/Al2O3 va NiTiZrO4/Al2O3 tarkibli katalizatorlar sintezi amalga oshirildi. Katalizatorlarning fazaviy tarkibi TiO2, MgO, NiO, Cr2O3, Al1,67O3 va NiO,TiO2, Al2O3, Zr3NiO lardan iborat ekanligi aniqlandi. Skanerlovchi elektron mikroskopiya usulida katalizatorlarning morfologik, sirt tavsiflari o’rganildi, hamda ularning element tarkibi: Ti, Mg, Ni, Cr, Al, O va Ni, Ti, Zr, Al, O aniqlandi.

Kalit so’zlar: кatalizator, konversiya, difraktometriya, sirt tavsiflari, skanerlovchi elektron mikroskopiya, element tahlili.

Xususiyatlari:

* Al2O3 tutuvchi sifatida ishlatilib, d-element oksidlari asosida katalizatorlar sintezi amalga oshirilgan;

* katalizator zarrachalarining o’lchami 47-98 mkm va g’ovak diametri 8-55 mkm ekanligi aniqlangan;

* ular sirt tavsiflari va fazaviy tarkibi bo’yicha boshqa shu kabi katalizatorlarga o’xshaydi.

Tsitata keltirish: X. M. Saidov, SH. M. Sayitqulov, N. Q. Muhamadiyev. Ba’zi d-elementlar oksidlari asosida katalizatorlar sintezi // O’zbekiston kimyo jurnali. -2019. -№4. -B.3-9.

Qabul qilindi: 28.12.2018; Ruxsat berildi: 12.06.2019; Nashr etildi: 15.08.2019

 

* * *

УДК.661.332.3

А. Н. Бобокулов, А. У. Эркаев, З. К. Тоиров, Б. Х. Кучаров

КАЛИЙ БИКАРБОНАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА СУЮҚ ФАЗАНИ БУҒЛАТИШ ЖАРАЁНИНИНГ ТАДҚИҚОДИ

Тошкент кимё-технология институти, E-mail: kafedranmkt@mail.ru

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Чет давлатларидан сотиб олинадиган калий карбонат (поташ) ҳозирги кунда Ўзбекистонда ишлаб чиқарилмайди. Шу билан бирга Ўзбекистонда технологик, иқтисодий ва энг муҳими рационал фойдаланиш даражаси бўйича ички ва ташқи истеъмол бозорларини таъминлаш учун ўз поташини олиш имконини берадиган таркибида калий бўлган хом ашё заҳиралари етарлича бор.

Шу муносабат билан маҳаллий хом ашё асосида поташ ишлаб чиқариш усулини яратиш долзарб ҳисобланади.

Ишнинг мақсади. Калий бикарбонат ишлаб чиқаришда ҳосил бўлган суюқ фазани буғлатиш жараёнида реакцияга киришмай қолган калий хлориди ва диэтиламинни ажратиш жараёнини тадқиқ этиш.

Методологияси. Тажрибалар аралаштиргич ва конденсация тизими ўрнатилган, берилган буғлатиш даражасига эришиш учун турли босимни берувчи шиша реактор-буғлатгич лаборатория қурилмасида олиб борилди. Ҳосил бўлган буғлатилган суспензия фильтрланди ва буғлатиш даражасига боғлиқ ҳолда қаттиқ, суюқ фазалар, конденсация тизимидаги конденсат миқдори аниқланди. Бошланғич материал сифатида диэтиламин иштирокидаги калий хлоридни карбонизациялашда ҳосил бўладиган суюқ фаза олинди.

Илмий янгилиги. Биринчи марта калий бикарбонат ишлаб чиқаришдаги суюқ фазани буғлатиш жараёнига  технологик кўрсатгичлар: босим, ҳарорат, диэтиламин нормаси ва жараён давомийлиги таъсирининг физик-кимёвий тадқиқодлари ўтказилган.

Олинган натижалар. Тадқиқод натижасида шу маълум бўлдики, ДЭА нинг меъёри 145% бўлганда суюқ фазани буғлатиш вақтининг 30 дан 45 минутгача ошиши билан босим ΔР=152 мм.см.ус. ва 75°С ҳароратда қаттиқ фазанинг ажралиш даражаси 0.1% - 2.1%, босим ΔР=304 мм.см.ус. ҳарорат 60°С бўлганда эса қаттиқ фаза миқдори 0.5 - 1.2%, 75°С ҳароратда қаттиқ фазанинг ажралиш даражаси 0.8 - 3.1% бўлади.

Калит сўзлар: калий хлор, диэтиламин, буғлатиш, филтрлаш, даража, кўрсатгич, босим, жараён, вақт, меъёр.

Хусусиятлари:

* маҳаллий хом-ашё асосида калий бикарбонат ишлаб чиқариш технологиясини яратиш;

* калий бикарбонат олишда ажралган эритмани буғлатиш.

Цитата келтириш: А. Н. Бобокулов, А. У. Эркаев, З. К. Тоиров, Б. Х. Кучаров. Калий бикарбонат ишлаб чиқаришда суюқ фазани буғлатиш жараёнининг тадқиқоди // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. -Б. 9-16.

Қабул қилинди: 20.05.2019; Рухсат этилди: 26.06.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

UDK 631.84.+631.811

D. U. Ismoilov, B. Kh. Kucharov, A. U. Erkaev, B. S. Zakirov

SUYUQ AZOTLI O’G’ITLAR OLISH JARAYONINI O’RGANISH

O’zR FA Umumiy va noorganic kimyo instituti, Toshkent, E-mail: kbx74@yandex.ru

Referat. Muammoning kelib chiqishi. Mineral o'g'itlar bozorining eng jadal rivojlanayotgan segmentlaridan biri suyuq o'g'itlardir, bu ularning bir qator afzalliklari bilan bog'liq. Ayni paytda qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari zarur infratuzilmani, shu jumladan omborlarni, saqlash uskunalarini va ularni sepish uskunalarini yaratdilar. Suyuq mineral o'g'itlarni ishlab chiqarishni takomillashtirishning dolzarb yo’nalishlaridan biri, eng muhimi etib, ozuqa moddalar miqdorini oshirishni ko’rsatish mumkin.

Ishning maqsadi azot miqdorini oshirish uchun ishchi eritmaga ammiakli selitra va karbamid qo’shib, kaliy xlorid va ammoniy sulfatni konversiyalash yo'li bilan suyuq o'g'itlar olishdir.

Metodologiya. Tizimlarni tadqiq etish izomolar seriyalar usuli yordamida o'rganildi. Tadqiq qilinayotgan birikmalar va eritmalar namunalarining solishtirma massalari piknometrik usul bilan aniqlandi. Eritmalarning pH muhiti ma’lum usul bo’yicha o’rhanildi. Eritmalarning kinematik qovushqoqligi VPJ – kapilyar viskozimetrida aniqlandi.

Ilmiy yangiligi. Ilk bor [11.82%NH4CI+1.65%(NH4)2SO4+6.76%К2SO4+79.77%H2O]–CO(NH2)2 va [11.82%NH4CI+1.65%(NH4)2SO4+6.76%К2SO4+79.77%H2O]–NH4NO3 tizimlarda eritmalarning fizik-kimyoviy va reologik xossalari o’zgarishining tarkibga bog’liqligi o’rganildi.

Olingan natijalar. O’rganilgan “tarkib-xossa” diagrammalari asosida ishchi eritma : azot tarkibli o’g’itlarning muqobil nisbati qo’shilgan karbamid va ammiakli selitraga mos ravishda 60 : 40 и 50 : 50 ni tashkil etadi.

Kalit so'zlar: karbamid, ammiakli selitra, tizim, diagramma, eritma, zichlik, qovushqoqlik, nisbat, xossa, o'g'it, konversiya.

Xususiyatlari:

* 10°C dan kam kristallanish haroratiga ega bo’lgan shaffof suyuq o’g’it olindi;

* suyuq o'g'itdagi oziqa moddalarining miqdori qo’shilgan karbamid va ammiakli selitraga mos ravishda 23.9-24.86% ni tashkil qiladi.

Tsitata keltirish: D. U. Ismoilov, B. Kh. Kucharov, A. U. Erkaev, B. S. Zakirov. Suyuq azotli o’g’itlar olish jarayonini o’rganish // O’zbekiston kimyo jurnali. -2019. -№4. -B.17-22.

Qabul qilindi: 24.05.2019; Ruxsat berildi: 31.05.2019; Nashr etildi: 15.08.2019

 

* * *

УДК 664.292

А. Х. Абдурахимов, Д. Ж. Жумаева

СУВ-СПИРТЛИ ЭРИТМАЛАРНИ ҚЎШИМЧАЛАРДАН ТОЗАЛАШ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН УГЛЕРОДЛИ АДСОРБЕНТЛАРНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент.

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Ароқнинг таъми, уни тозалшнинг етарли даражада эмаслиги туфайли, таркибида турли хил қўшимчалар, биринчи навбатда сивуш мойлари, эфир ва альдегидлар мавжудлиги билан изоҳланади. Фаоллаштирилган кўмир сув-спиртли эритмага ёқимсиз ҳид ва таъм берувчи қўшимчаларни ўзига ютиб сув-спиртли эритмани юмшатади. Ҳозирги вақтда спиртли ичимликлар ишлаб чиқариш саноати сув-спиртли эритмаларни зарарли қўшимчалардан тозалаш учун четдан олиб келинган адсорбентларни қўллайди. Шу мақсадда БАУ-А ва кукунсимон ОА-У адсорбентлари валюта ҳисобига четдан келтирилади.

Ишнинг мақсади сув-спиртли эритмаларни турли хил заҳарли қўшимчалардан тозалашга мўлжалланган углеродли адсорбент олиш учун маҳаллий хом-ашёларни танлаш ва тадқиқ этиш.

Методология. Маҳаллий хом-ашёдан фаоллаштирилган углеродли адсорбентларни олиш лаборатория қурилмасида, кислородсиз шароитда, пиролиз жараёнини ўтказиш йўли билан амалга оширилди. Намуналарнинг намлиги ва кул миқдори ГОСТ 6217-74 бўйича ҳамда ғоваклиги мавжуд услубият асосида аниқланди.

Илмий янгилиги. Маҳаллий хом-ашё асосида Ўзбекистонда спиртли ичимликлар ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган четдан келтириладиган реагентларни ўрнини боса оладиган, юқори даражада ютиш қобилиятига ва юқори солиштирма юзага эга кўмир адсорбентлари олинди.

Олинган натижалар. Ўрганиш натижаларига кўра, кўмир адсорбентлари олиш учун энг яхши хом-ашё ДУП ёғочи эканлиги аниқланди. Юқори даражада ютиш қобилиятига эга ва юқори солиштирма юзага эга бўлган кўмир адсорбентларини ДУП ёғочидан олиш учун мақбул адсорбент доналарининг ўлчами (1-2 мм), пиролиз ҳарорати (300-500°С) эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: кўмир адсорбенти, ўсимлик хом-ашёси, пиролиз, намлик, кул миқдори, ғоваклик, солиштирма юза.

Хусусиятлари:

* хом-ашё сифатида ўсимлик ёғочлари ўрганилди;

* кислородсиз паст ҳароратли пиролиз;

* юқори даражада ютиш қобилиятига ва юқори солиштирма юзага эга бўлган кўмир адсорбентларини олиш.

Цитата келтириш: А. Х. Абдурахимов, Д. Ж. Жумаева. Сув-спиртли эритмаларни қўшимчалардан тозалаш учун мўлжалланган углеродли адсорбентларнинг физик-кимёвий хусусиятларини ўрганиш // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. -Б. 22-28.

Қабул қилинди: 27.06.2019; Рухсат этилди: 30.07.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

УДК 666.945.9.2

Б. Б. Ботиров, Г. Б. Бегжанова, М. И. Искандарова

НОАНЪАНАВИЙ ЛОЙТУПРОҚЛИ КОМПОНЕНТ – СОПОЛ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ЦЕМЕНТ КЛИНКЕРИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШДА ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент.

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Сопол буюмлар ишлаб чиқаришда йиллаб йиғилиб ётган чиқиндиларнинг кимёвий таркиби табиий лойтупроқли компонентларнинг (гил каби лойқа, қумли қумоқ, лой, каолин, сланец ва б.) таркибига яқинлиги портландцемент клинкерини куйдириш учун хом ашё аралашмаси таркибидаги табиий лойтупроқли материалларини улар билан тўлиқ алмаштириш имкониятларини кўрсатади.

Мақсади. Портландцемент клинкерини куйдириш учун сопол буюмлар ишлаб чиқариш чиқиндиларидан хом ашё аралашмаси таркибида алюмосиликатли компонент сифатида фойдаланиб O'z DSt 2801:2013 «Клинкер портландцементный. Технические условия» талабларига мос портландцемент клинкери ишлаб чиқаришнинг энергия- ва ресурстежамкор технологияларини яратиш.

Методология. Тадқиқодларни олиб боришда кимёвий, рентгенфазавий, математик ҳисоб ва механик усуллардан фойдаланилди.

Илмий янгилиги. Умумқурилиш ва сульфатбардош портландцементлар учун портландцемент клинкерини ишлаб чиқаришда илк бор хом ашё аралашмаси таркибидаги анъанавий лойтупроқли компонентни сопол буюмлар ишлаб чиқариш чиқиндилари билан қисман ёки тўлиқ алмаштириш имкониятлари аниқланган.

- сопол чиқиндилардан фойдаланиб олинган портландцемент клинкерининг минерологик таркиби ҳисоб-китоб йўли билан аниқланган;

- янги компонентли хом-ашё аралашмаси шламларининг реологик хоссалари аниқланган.

Олинган натижалар. Кимёвий ва рентгенфазавий усуллар ёрдамида сопол буюмлар ишлаб чиқариш чиқиндиларини портландцемент клинкер олиш учун алюмосиликат компоненти сифатида ишлатишга яроқлилиги аниқланган. Хом ашё аралашмасининг ва клинкерларнинг минералогик таркибини ҳисоблаш асосида умумқурилиш ва сульфатбардош цементлар учун сифатли клинкер олиш мумкинлиги исботланган.

Калит сўзлар: сопол чиқиндилар, хом ашё аралашмаси, клинкер, минералогик таркиб, реологик хоссалар.

Хусусиятлари:

* сопол чиқиндиларнинг хом ашё сифатида қўллашга яроқлилиги аниқланди;

* сопол чиқиндилардан фойдаланилган клинкерларнинг минералогик таркиблари ҳисобланди.

Цитата келтириш: Б. Б. Ботиров, Г. Б. Бегжанова, М. И. Искандарова. Ноанъанавий лойтупроқли компонент – сопол чиқиндиларидан цемент клинкерини синтез қилишда фойдаланиш имкониятини тадқиқ этиш // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. -Б. 28-35.

Қабул қилинди: 27.06.2019; Рухсат этилди: 30.07.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

УДК 666.942

1Т. Ж. Пиримов, 2А. А. Мухамедбаев, 1А. Р. Сейтназаров, 3Ш. Ю. Атаджанов, 1Ш. С. Намазов

ЦЕМЕНТГА МИНЕРАЛ ҚЎШИМЧА СИФАТИДА МЕТАЛЛУРГИЯ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ

1ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, 2Тошкент кимё-технология институти, 3«Бекабадцемент» Акциядорлик жамияти

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Минерал қўшимча (МҚ) клинкер миқдори камайтирилган ҳар қандай цементнинг шарт бўлган компоненти ҳисобланади. Гипс, табиий пуццолан жинслари, куйдирилган сланец, глиеж, оҳактош ёки микрокремнезем билан биргаликда цемент клинкерини майдалаш йўли билан олинган минерал қўшимчали цементлар мавжуд. Мнерал қўшимча сифатида металлургия корхонаси чиқиндиларини қўллаш катта аҳамият касб этади.

Ишнинг мақсади. «Узметкомбинат» АЖ пўлат эритиш корхонаси фракцяланган чиқиндиси (ПЭКФЧ) ва Олмалиқ тоғ-кон комбинати қўрғошин-цинкли руданинг флотация чиқиндиси (ҚЦРФЧ) асосидаги минерал қўшимчанинг цементга таъсирини ўрганиш.

Методология. Цементнинг тавсия этилаётган таркибини тайёрлаш учун 500 маркали клинкер, гипс тоши, 0-1 мм фракцияли майда қум кўринишидаги ҚЦРФЧ ва ўлчами 5 мм дан кичик бўлган ПЭКФЧ дан таркиб топган минерал қўшимча ишлатилади. Бунда МҚ компонентлари ҚЦРФЧ : ПЭКФЧ =33-74:67-26 стехиометрик нисбатда цемент майдалаш тегирмонларига куйдирилмасдан тўғридан-тўғри берилади. Цементларнинг физик-механик синовлари ГОСТ 310.1-76, 310.3-76 буйича ўтказилди, совуқга бардошлиги эса ƠzDSt 10060.1-95 буйича аниқланди.

Илмий янгилиги. Пўлат эритиш шлакини ва қўрғошин-цинкли руданинг флотацион чиқиндисини цементга минерал қўшимчаси сифатида уни термик фаоллаштирмасдан ишлатиш масаласи кўрилган. Минерал қўшимча таркибига қўшиладиган кўрсатилган чиқиндиларнинг қўлланиши мумкин бўлган стехиометрик нисбатлари аниқланган.

Олинган натижалар. Минерал қўшимча таркибида ПЭКФЧ нинг кўпроқ устунлиги кўрсатилган. Минерал қўшимча таркибида ПЭКФЧ миқдорининг 32 дан 67мас.% гача ва цемент таркибида минерал қўшимча миқдорининг 15 дан 25 мас.% гача ўзгартирилиши «500» маркали цемент олишга имкон беради. Бунда цементнинг совуққа бардошлилиги 65-75 циклни ташкил этади.

Калит сўзлар: пўлат эритиш корхонаси, фракцияли чиқинди, қўрғошин-цинкли руда, минерал қўшимча, цемент, мустаҳкамлик, совуққа бардошлилик.

Хусусиятлари:

* ПЭКФЧ и ҚЦРФЧ ларни цементлар таркибида қўллаш бўйича маълумотлар келтирилган;

* олинган минерал қўшимча термик фаоллаштиришга учратилмайди.

Цитата келтириш: Т. Ж. Пиримов, А. А. Мухамедбаев, А. Р. Сейтназаров, Ш. Ю. Атаджанов, Ш. С. Намазов. Цементга минерал қўшимча сифатида металлургия чиқиндиларини қўллаш // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. -Б. 35-40.

Қабул қилинди: 22.01.2019; Рухсат этилди: 31.07.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

УДК 541.64:547.391.1

А. Х. Юсупбеков, Д. Я. Юлдашов, А. М. Эминов

БОЙИТИЛГАН «АЛЬЯНС» КАОЛИНИНИНГ РЕЗИНА ҚОРИШМАЛАРИ ТЕХНОЛОГИК ХОССАЛАРИГА ВА ВУЛКАНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИГА БЎЛГАН ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

ТДТУ «Фан ва тараккиёт» ДУК; E-mail: ayusupbekov@inbox.ru

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Хозирги вақтда Республикамизда резина саноати учун зарур бўлган каучук ва ингредиентлар хориждан олиб келинмоқда. Бу эса, пировард натижада чиқарилаётган маҳсулотни таннархига таъсир этмокда. Республикамизда минерал хомашёларни, шу жумладан каолинни катта захиралари мавжуд бўлишига қарамасдан, улар хозирги кунгача пластик массалар ва резина ишлаб чиқаришда қўлланилмаяпти. Бу, авваламбор ушбу масалани хал қилишга илмий ёндошилмаганлигидан далолат беради. Шу муносабат билан бойитилган «Альянс» каолинини турли мақсадларга мўлжалланган композицион эластомер материаллар учун тўлдирувчи сифатида ҳар томонлама ўрганиш муҳим илмий-амалий ахамиятга молик бўлиб, импорт ўрнини босиш муаммосини хал қилиш имкониятини беради.

Ишнинг максади. Кенг кўламга мўлжалланган резина рецептураси таркибидаги хориждан олиб келинаётган қимматбахо каолин ўрнига бойитилган «Альянс» каолинини ишлатиш мумкинлигини илмий асослаб бериш.

Методология. Ушбу ишни бажаришда резина аралашмаларининг қовушқоқлигини баҳолаш учун МУНИ замонавий ротацион вискозиметридан, хамда вулканизация жараёнининг кинетик параметрларини ўрганиш учун М-3000А реометридан фойдаланилган.

Илмий янгилиги юқори технологик хоссаларга эга композицион эластомер материалларни шакллантиришда «Альянс» каолинининг минерал таркиби ва тузилиши мухим ўрин тутишини кўрсатишдан иборат.

Олинган натижалар. Каолин таркибининг бутадиен-стирол каучуки асосида олинган резина қоришмалари вулканизацияси оптимумига, қовушқоқлигига, пластиклигига ва подвулканизация жараёнининг тезлигига таъсири хар томонлама тавсифланган.

Калит сузлар: каолин, қовушқоқлик, пластиклик, подвулканизация, вулканизация тезлиги ва кинетикаси, хоссалари.

Хусусиятлари:

* резина қоришмаларининг қовушқоқлиги ва пластиклигини яхшилаш имконияти;

* резина қоришмаларини подвулканизация жараёнини секинлаштирилиши.

Цитата келтириш: А. Х. Юсупбеков, Д. Я. Юлдашов, А. М. Эминов. Бойитилган «Альянс» каолинининг резина қоришмалари технологик хоссаларига ва вулканизация жараёнига бўлган таъсирини ўрганиш // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. -Б. 40-44.

Қабул қилинди: 19.04.2019; Рухсат этилди: 29.05.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

УДК 546.562+547.85

Э. Ш. Якубов, И. Нахатов, Б. Р. Норматов

МИС (II) ИОНЛАРИНИНГ ХИНАЗОЛОН-4 ВА УНИНГ ҲОСИЛАЛАРИ БИЛАН КООРДИНАЦИОН БИРИКМАЛАРИ

Карши давлат университети, Кўчабоғ кўчаси,Қашқадарё, Тел: 8 75 221 00 56

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Замонавий координацион кимёнинг муҳим йўналишларидан бири d-металларни биологик фаол лигандлар билан комплекс бирикмаларини синтез қилиш ва ўрганишдир. Янги юқори даражада таъсир этувчи биологик фаол препаратларни яратиш замонавий медицина ва қишлоқ хўжалиги учун муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Биометалларни физиологик фаол органик бирикмалар билан координацион бирикмаларини мақсадли синтез қилиш ушбу муаммоларни ҳал этишга ёрдам беради.

Ишнинг мақсади. Мис(II) ионларини хиназолон-4 ва унинг ҳосилалари билан координацион бирикмаларининг таркиб ва тузилишларини ўрганиш, синтез қилишнинг муқобил шароитларини аниқлаш. Лигандларнинг координацияланиш усулини ва синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг физик-кимёвий хоссаларини уларнинг тузилишига боғлиқлигини аниқлаш.

Методология. Синтез қилинган бирикмаларнинг кимёвий таркиби трилонометрик титрлаш усули билан аниқланди. С, Н, N ларни аниқлаш учун СНN-1 элемент анализаторидан фойдаланилди.  Кимёвий таҳлил, ИҚ – спектроскопия, ЭПР – спектроскопия асосида бирикмаларнинг тузилиши аниқланди.

Илмий янгилиги. Биринчи марта мис(II) ионларининг хиназолон-4 ва унинг ҳосилалари билан координацион бирикмаларини синтез қилиш усуллари ишлаб чиқилди. Улар идентификация қилинди. Кимёвий таҳлил, ИҚ –, ЭПР - спектроскопиялар асосида уларнинг эритмадаги ва қаттиқ ҳолдаги тузилишлари ўрганилди. Лигандларнинг координацияланиш усули ва хиназолон-4 ҳосилалари таркибидаги донор атомларнинг рақобатли координацияланиши ҳақида хулосалар қилинди.

Олинган натижалар. Элемент таҳлили усули билан синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг таркиби ўрганилди. Мис(II) ионлари хиназолон-4 билан 1:1, 1:2 ва 1:3 таркибли комплекс бирикмалар ҳосил қилиши аниқланди. Хиназолон-4 аниони метал билан 4 ҳолатдаги кислород орқали, ёки 3 ҳолатдаги азот, ёки иккала донор атомлар билан бир вақтда бидентат бирикиши аниқланди. Метал билан ҳосил бўлаётган ион боғ айрим ҳолларда азот орқали, асосан кислород орқали амалга ошади. 1 ҳолатда азотнинг координацион қобилияти кузатилмади. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, хиназолон-4 ҳосилалари фаол комплекс ҳосил қилувчи лиганд экан. У мис(II) ионлари билан ҳосил қилган комплекслар таркибидан 2-оксо-, -тиоксо-, -амино- ва –метоксикарбонил-аминохиназолон-4 ни сиқиб чиқаради.

Калит сўзлар: аралаш лигандли комплекслар, координация, анизатроп спектр, бидентат координация.

Хусусиятлари:

* мис(II) ионларининг хиназолон-4 ва унинг ҳосилалари билан аралаш лигандли комплекслари;

* комплексларнинг индивидуаллиги ИҚ -, ЭПР – спектроскопиялар ёрдамида исботланди.

Цитата келтириш: Э. Ш. Якубов, И. Нахатов, Б. Р. Норматов. Мис (II) ионларининг хиназолон-4 ва унинг ҳосилалари билан координацион бирикмалари // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. -Б. 44-51.

Қабул қилинди: 04.04.2019; Рухсат этилди: 29.05.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

 

ОРГАНИК КИМЁ

 

УДК 541.615.

С. Б. Хайтметова, А. С. Тураев

МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗАНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТИ ВА МОЛЕКУЛА УЗРА ТУЗИЛИШЛАРИНИ ЎРГАНИШ

ЎзР ФА Биорганик кимё институти, Ўзбекистон, E-mail: xsb75@mail.ru

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) макромолекуляр матрицаларининг гидролитик парчалаш жараёни молекула узра тузилишнинг сезиларли ўзгаришларига олиб келади. Физик-кимёвий усуллардан фойдаланиш уларнинг гидролитик парчалаш жараёни натижасида КМЦ намуналарининг молекула узра тузилиш ўзгаришларини кузатиш имконони беради. Полимерларнинг муҳим кўрсаткичи молекуляр тавсифлар, хусусан молекуляр масса (ММ), молекуляр массавий тақсимланишидир (ММТ), чунки уларнинг физик-кимёвий хусусиятлари кўп жихатдан ушбу параметрларга боғлиқ. Шу нуқтаи назардан, мақолада молекуляр параметрларни ўрганиш натижалари ва гидролитик парчаланган КМЦнинг физик-кимёвий хусусиятлари тақдим этилмоқда.

Ишнинг мақсади. Гидролитик парчалаш усулида олинган модификацияланган КМЦ нинг физик-кимёвий хусусиятлари ва молекуляр тавсифларини ўрганиш.

Методология. Тадқиқот объекти гидролитик парчалаш йўли билан олинган модификацияланган КМЦ дир. Гель - ўтказувчан хроматография; хроматограммалар суюқлик хроматографида олинди. Кукун дифрактограммалар олиш бўйича рентгенографик тадқиқотлар “Дрон-2.0” ёрдамида ўтказилди. Структуравий тадқиқотлар оптик (МПСУ-1, МБИ-6) ва электрон микроскоплар (Тесла БС-242Е, ПЭМ-100 ва РЭМ-200) ёрдамида амалга оширилди.

Илмий янгилиги. Илк бор гидролитик парчалаш усулида олинган белгиланган хусусиятли модификацияланган КМЦнинг молекуляр тавсифлари ва уларнинг физик-кимёвий хусусиятлари ўрганилди.

Олинган натижалар. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, КМЦни гидролитик парчалаш йўли билан тиббий-биологик полимерларни ишлаб чиқаришда катта қизиқиш уйғотаётган, ММ ва ММТ бўйича бир хил бўлган КМЦ олиш мумкин.

Калит сўзлар: карбоксиметилцеллюлоза, тузилиш, хусусият, гидролитик парчалаш, молекуляр масса, молекуляр масса тақсимланиши, молекуляр тавсифлар.

Хусусиятлар:

* гидролитик парчалашнинг чуқурлашуви хисобига КМЦ таркиби ҳам ММТ да ҳам бир хиллашуви кузатилади.

* гидролизланганлигига қарамай намуналар сувда бўкиш хусусиятига эга бўлади.

* гетероген гидролиз жараёнида тартибли участкалар сони ортади ва улар янада структурланган бўлиб қолади.

Цитата келтириш: С. Б. Хайтметова, А. С. Тураев. Модификацияланган карбоксиметилцеллюлозанинг физик-кимёвий хусусияти ва молекула узра тузилишларини ўрганиш // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. -Б. 52-61.

Қабул қилинди: 24.05.2019; Рухсат этилди: 29.06.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

УДК 547.312.362.384.398.538.

1,2О. Э. Зиядуллаев, 2Г. Қ. Отамухамедова, 3И. Г. Тарханова, 1С. С. Абдурахманова

ЦИКЛИК КЕТОНЛАРНИ ФЕНИЛАЦЕТИЛЕН БИЛАН ЮҚОРИ АСОСЛИ КАТАЛИТИК СИСТЕМА ИШТИРОКИДА АЛКИНИЛЛАШ

1Чирчиқ давлат педагогика институти, Чирчиқ ш., А. Темур кўчаси, 104 уй, E-mail: bulak2000@yandex.ru, 2Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент ш., Университет кўчаси, 3 уй, 3Москва давлат университети, Москва ш., Ленин тепаликлари кўчаси, 3 уй.

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Маҳаллий хом ашёлар асосида янги ацетилен спиртларини синтез қилиш, уларни ишлаб чиқаришнинг иқтисодий жиҳатдан арзон ва ресурс тежамкор технологияларини ва уларнинг биокоррозия жараёнига қарши биоцидлари, туз қатлами ҳосил бўлишига қарши ионитлари ва қишлоқ хўжалигидаги гербицидларини яратиш долзарб ҳисобланади.

Ишнинг мақсади. Фенилацетилен ва айрим циклик кетонлар асосида янги ароматик ацетилен спиртларини синтез қилиш. Юқори асосли каталитик системанинг реакция бориши ва маҳсулот унумига таъсирини ўрганиш ва кетонлар асосида ацетилен спиртларини синтез қилишда уларнинг фаоллик қаторини аниқлаш.

Методология. Ишда гомоген ва гетероген катализ, экстракция, замонавий спектроскопия усуллари, квант-кимёвий ҳисоблашлар, элемент таҳлили усули ва хромотография қўлланилган.

Илмий янгилиги. Илк бор юқори асосли каталитик система ёрдамида айрим циклик кетонларни фенилацетилен билан алкиниллаш реакцияси асосида янги ацетилен спиртлари синтез қилинган. Маҳсулот унумига юқори асосли каталитик системанинг таъсири тизимли таҳлил қилинган. Aцетилен спиртларининг биологик фаоллиги ўрганилган.

Олинган натижалар. Танланган кетонларнинг фенилацетилен билан таъсирлашуви асосида янги ацетилен спиртлари синтез қилинди. Синтез қилинган бирикмаларнинг тузилиши, тозалиги ва таркиби ўрганилди, уларнинг молекуляр ва фазовий тузилиши аниқланди, молекулалар электрон зичлигининг тақсимланиши ҳамда динамик кўрсаткичлари квант-кимёвий усул ёрдамида ҳисобланди.

Калит сўзлар: фенилацетилен, кетонлар, ацетилен спиртлари, юқори асосли каталитик система, маҳсулот унуми, биокоррозия.

Хусусиятлари:

* маҳаллий хом ашёлар асосида янги ацетилен спиртлари синтез қилинган;

* ацетилен спиртларининг тузилиши, тозалиги ва таркиби ўрганилган;

* синтез қилинган бирикмаларнинг мақсадли қўлланиш соҳалари аниқланган.

Цитата келтириш О. Э. Зиядуллаев, Г. Қ. Отамухамедова, И. Г. Тарханова, С. С. Абдурахманова. Циклик кетонларни фенилацетилен билан юқори асосли каталитик система иштирокида алкиниллаш // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. -Б. 61-69.

Қабул қилинди: 16.04.2019; Рухсат этилди: 31.05.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

УДК. 577.1.577.352.34

К. В. Раимова, Ф. А. Собирова, Р. С. Эсанов, А. Д. Матчанов

ЧАЁНЎТ ЎСИМЛИГИНИНГ ИЛДИЗ ВА ИЛДИЗПОЯСИ ТАРКИБИДАГИ ОҒИР МЕТАЛ ТУЗЛАРИ МИҚДОРИНИ ЎРГАНИШ

ЎзР ФА Акад. А. С. Содиқов номидаги  биоорганик кимё институти, E-mail: olim_0172@mail.ru

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Чаён ўт ўсимлиги (Urtica dioica L., Urticaceae-газандадошлар оиласи)- машҳур доривор ўсимликдир. Ўсимлик экологик физиологиясининг энг муҳим вазифалардан бири унинг юқори концентрацияда турли хил физиологик жараёнларга зарарли таъсир этувчи оғир металларга жавоб реакциясини ўрганишдир. Бу муаммо нафақат оғир металлар билан атроф муҳитни тобора ифлосланиб бораётгани билан амалий аҳамиятга эга, балки оғир металларга ўсимликнинг мослашиши ва барқарорлашуви механизмини тадқиқ этиш билан боғлиқ фундаментал аҳамиятга ҳам эга. Ўсимлик таркибида энг кўп учрайдиган токсик элементлар Cd ва Pb, микроэлементлардан эса Ni ва Zn. Чаёнўт ўсимлигининг илдиз ва илдизпояси таркибида микро- ва макроэлементлар мавжуд шулардан: рух, мис, темир, қўрғошин, ванадий, марганец, натрий ва кальций ва бошқалардир.

Ишнинг мақсади Ўзбекистон Республикасининг юқори тоғли ҳудудларида ўсадиган Urtica dioica L. ўсимлиги илдиз ва илдизпояси таркибидаги оғир металларни ҳамда микро- ва макроэлементларни қиёсий ўрганишдан иборат.

Методология. Ўрганилаётган ўсимликнинг элемент таркибини ўрганиш Optima-2400 DV (Perkin Elmer USA) қурилмаси ёрдамида EKO ICP усули билан амалга оширилди. Намунани тайёрлаш усули Speebwave TM MWS-3+ программа билан таъминланган BERGHOF микротўлкин печида микротўлкинли, нам ва перекис-кислотали парчалашга асосланган.

Илмий янгилиги. Биринчи марта Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида ўсадиган Urtica dioica L. ўсимлиги илдиз ва илдизпояси таркибидаги оғир металлар миқдори тадқиқ этилди.

Олинган натижалар. Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида ўсадиган чаёнўт ўсимлиги илдиз ва илдизпояси таркибидаги оғир металлар миқдори адабиётлардаги маълумотлар билан солиштирилганда бирмунча кам, бу эса тоғли ҳудудлар экологиясини тозалигини кўрсатади. Urtica dioica илдиз ва илдизпояси таркибида 25 га яқин микро- ва макроэлементлар мавжуд, улардан эссенциал элементлар 34%, оғир металлар 21% ва 45% бошқа элементлардир. Хом-ашё таркибида мис-0.0271мг/кг, қўрғошин-0.0753, мышьяк-0.0066 мг/кг, рух-0.0813мг/кг оғир металлар борлиги аниқланди, аммо симоб ва кадмий учрамади. Шунингдек, ўсимлик таркибида макроэлементлар: калий-55.4874мг/кг, кальций-33.9675мг/кг, магний-15.8099мг/кг, темир-6.7597мг/кг, натрий-6.1145мг/кг, барий-1.735мг/кг ва микроэлементлар: марганец-0.2043мг/кг, литий-0.0337мг/кг, висмут-0.0142мг/кг, никель-0.0150мг/кг ва бошқалар аниқланган.

Калит сўзлар: икки уйли чаёнўт, оғир металл тузлари, микро- макроэлементлар, оптик эмиссион спектрометри.

Хусусиятлари:

* биринчи марта оғир металл тузларининг миқдорий таркиби тадқиқ этилди;

* икки уйли чаёнўт илдиз ва илдизпояси таркибидаги микро- ва макроэлементлар миқдори;

* адабиётдаги маълумотлар билан қиёсий тадқиқодлар ўтказилди.

Цитата келтириш К. В. Раимова, Ф. А. Собирова, Р. С. Эсанов, А. Д. Матчанов. Чаёнўт ўсимлигининг илдиз ва илдизпояси таркибидаги оғир метал тузлари миқдорини ўрганиш // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. -Б. 69-75.

Қабул қилинди: 26.04.2019; Рухсат этилди: 05.06.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

УДК 577.156:634.651

Л. Г. Межлумян, Б. У. Зокиров

ЎЗБЕКИСТОНДА СОЯ ЕТИШТИРИШ ЖАРАЁНИДА ОҚСИЛ МИҚДОРИЙ ТАРКИБИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ

ЎзР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти, E-mail: mezhlumyan1952@mail.ru

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Соя уруғининг асосий биокимёвий таркибий қисми оқсил ҳисобланади. Дунёда етиштириладиган барча экинлар орасида соя энг юқори протеинли экинлардан ҳисобланади. Адабиётларлардан маълумки, маданийлаштирилган соя уруғида ўртача 38-42% оқсил йиғилиши мумкин, бу кўрсаткич 30% дан 50% гача оралиқда ўзгаради. Соя-нафақат оқсил манбаи, балки уруғдаги миқдори 16% дан 27% гача ўзгарадиган ёғ манбаи хамдир. Соянинг яна бир характерли хусусияти углевод миқдорининг юқори эмаслигидир. Соя оқсили таркибида тенгсиз аминокислоталарнинг мувозанатлашган нисбатлари мавжуд ва у тухум ва гўшт оқсилига тенглаштирилади.

Ишнинг мақсади. Ўзбекистонда етиштириладиган янги соя навларининг оқсил миқдорий таркиби ва оқсил тавсифлари бўйича олинган маълумотлар асосида селекционерларга истиқболли навларни тавсия этишдир.

Методология. Соя уруғларини мойсизлантириш қуйи хароратда ацетон, эфир ёрдамида олиб борилди. Мойсизлантирилган соя кукунидан ишқорий экстракция ёрдамида жамланган оқсиллар ажратилди. Оқсилнинг солиштирма миқдорий таркибини аниқлаш Калькар спектрофотометрик усули бўйича олиб борилди. Янги тадқиқ этилаётган соя навларидан ажратиб олинган оқсиллар учун молекуляр масса бирлигини аниқлаш мақсадида оқсил-маркерлар иштирокида, 10% ли полиакриламид гелида электрофорез ўтказилди. 1650 см-1 тебранишлар соҳасида ютилишни солиштириш учун тадқиқ этилаётган соя навлари оқсилларининг ИҚ спектрлар таҳлили олиб борилди.

Илмий янгилиги. Илк бор “Тошкент шоли, ғалла ва дуккакли экинлар илмий тажриба станцияси” базасида етиштирилаётган янги 10 хил соя навлари оқсилларининг миқдорий таркиби бўйича маълумотлар олинди.

Олинган натижалар. Соянинг янги навлари таркибидаги оқсилнинг миқдори Калькар спектрофотометрик усули ёрдамида аниқланди ва учта навда оқсилнинг миқдори 30% дан юқорилиги намоён бўлди. Оқсил маркёрлари иштирокида 10% ли полиакриламид гелида электрофорез ўтказилди, тадқиқ этилаётган соя навлари оқсилининг қиёсий фракцион таркиби олинди. Юқориоқсилли соя навлари таркибидаги куйи молекулали оқсилларнинг камлиги билан ажралиб туриши кўрсатилди. Оқсил таркиби бўйича кескин фрақ қиладиган навларнинг ИК спектрлари солиштирилганда тебранишлар ҳудуди 1650 см-1 да кичик фарқлар кузатилди.

Калит сўзлар: селекция, соя, оқсил, электрофорез, ИҚ-спектроскопия.

Хусусиятлари:

* жамланган оқсилларни мойсизлантирилган соя унидан ажратиш, Калькар услуби ёрдамида қиёсий миқдорини аниқлаш;

* электрофорез усули ёрдамида тадқиқ этилаётган соя навлари оқсилининг қиёсий фракцион таркиби.

Цитата келтириш Л. Г. Межлумян, Б. У. Зокиров. Ўзбекистонда соя етиштириш жараёнида оқсил миқдорий таркибини назорат қилиш // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. -Б. 75-82.

Қабул қилинди: 04.06.2019; Рухсат этилди: 15.07.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

УДК 547.821.3.

М. М. Хикматова, А. А. Зияев

α,α'-ДИПИРИДИЛ ВА 3,3'-ДИМЕТИЛ-α,α'-ДИПИРИДИЛНИНГ БАЪЗИ БИР N,N'-АЛМАШГАН ҲОСИЛАЛАРИ СИНТЕЗИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети, E-mail: malika-mm03@mail.ru

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. α,α'-дипиридил ва 3,3'-диметил-α,α'-дипиридилнинг пропил хлорид билан реакциясини ўрганиш долзарб вазифа ҳисобланади. α,α'-дипиридил ва 3,3'-диметил-α,α'-дипиридилнинг N,N'-алмашган ҳосилалари унумига температура, вақт ҳамда эритувчи табиатининг таъсири аниқланди.

Ишнинг мақсади изомер дипиридиллар ва уларнинг N-алмашган аналогларини синтез қилишнинг юқорисамарали усулларини ишлаб чиқиш ва улар асосида янги фаол, кам заҳарли, атроф-муҳит учун зарарсиз бўлган пестицидларни яратиш.

Методология. α,α'-дипиридилнинг пропил хлорид билан реакцияси лаборатория шароитида, катализатор сифатида пропил хлориди эритувчисини қўллаган ҳолда олиб борилди.

Илмий янгилиги. α,α'-дипиридил ва 3,3'-диметил-α,α'-дипиридилнинг пропил хлорид билан конденсация реакцияси ўрганилди. Дипиридилнинг янги ҳосилалари ҳосил бўлиши тасдиқланди. Синтез қилиб олинган янги бирикмаларнинг физик-кимёвий константалари аниқланди.

Олинган натижалар. α,α'-дипиридил ва 3,3'-диметил-α,α'-дипиридилнинг пропил хлорид билан олиб борилган реакция натижалари келтирилган. Маҳсулот унуми 66.5%. Уларнинг тузилиши ва структураси ИҚ- ва ПМР- сректроскопия усуллари ёрдамида ўрганилди.

Калит сўзлар: α,α'-дипиридил, 3,3'-диметил-α,α'-дипиридил, пропил хлорид, юпқа қтламли хроматография, тизим, ИҚ- ва ПМР-спектроскопия

Хусусиятлари:

* α,α'-дипиридил ва 3,3'-диметил-α,α'-дипиридилларнинг N,N’-алмашган ҳосилалари синтез қилинди;

* синтез қилишнинг оптимал шароити аниқланди.

Цитата келтириш М. М. Хикматова, А. А. Зияев. α,α'-дипиридил ва 3,3'-диметил-α,α'-дипиридилнинг баъзи бир N,N'-алмашган ҳосилалари синтези // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. –Б. 82-89.

Қабул қилинди: 18.03.2019; Рухсат этилди: 28.05.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

УДК 66.074.3 620.193:665.511

Ш. Дж. Шамсиев, Ф. М. Юсупов, В. П. Гуро

ГАЗ КОНЛАРИ ҚАТЛАМ СУВЛАРИНИ ВОДОРОД СУЛЬФИДИДАН ТОЗАЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти,Тошкент.

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Газ конлари қатлам сувлари таркибида коннинг металл қурилмаларига нисбатан коррозион-емирувчи таъсирга эга водород сульфиди мавжуд. Бу сувлардан уни ажратиб олиш ва нейтраллашнинг технологик ендошувлари ишлаб чиқилган. Улар ишлаб чиқариш шароитида муваффақиятли синовдан ўтказилган, водород сульфидини электрокимёвий нейтраллаш усули амалга оширилган.

Ишнинг мақсади газ конлари нордон қатлам сувларига реагентли-электрокимёвий ишлов бериш технологиясини яратиш.

Методология. Объект сифатида «Муборакнефтгаз» МЧЖ «Ўртабулоқ-Самонтепа» кони қатлам сувлари танланди. Водород сульфиди концентрацияси назорат қилинди, электрокимёвий ўлчашлар ПИ-50-1 потенциостатида олиб борилди. Электролизер ва тиндиргич пилот қурилмалари тайёрланди.

Илмий янгилиги. Водород сульфидидан тозалашга олиб келувчи, газ конлари нордон қатлам сувларига реагентли-электрокимёвий ишлов бериш жараёнининг регламенти ишлаб чиқилди.

Олинган натижалар. Эритмадаги водород сульфидини нейтраллаш ва оксидлаш кинетик қонуниятлари аниқланди. Эриганда темир (II, III) ионларининг ҳосил бўлишига олиб келувчи углеродли пўлат анод материали этиб танланди. Сувни водород сульфидидан тозалаш технологияси яратилди. Муборак газни қайта ишлаш заводида пилот электролизер қурилмасининг иш унуми ҳисоблаб чиқилди. Унинг монтаж ишлари олиб борилмоқда.

Калит сўзлар: водород сульфиди, Fe(II), Fe(III) ионлари, кўмир, ҳаво кислороди. 

Хусусиятлари:

* қатлам сувларини водород сульфидидан тозалаш технологияси яратилди;

* водород сульфидини нейтраллаш пилот қурилмасининг анод материали танланди.

Цитата келтириш Ш. Дж. Шамсиев, Ф. М. Юсупов, В. П. Гуро. Газ конлари қатлам сувларини водород сульфидидан тозалаш технологияси // Ўзбекистон кимё журнали. -2019. -№4. –Б. 86-92.

Қабул қилинди: 21.07.2019; Рухсат этилди: 14.08.2019; Нашр этилди: 15.08.2019

 

* * *

 

 

 

814 PDF