O'zbekiston Kimyo Jurnali

2021

НАШРНИНГ 6 СОНИ

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 669.66-971.2

Sh. T. Hojiyev, B. T. Berdiyarov, Sh. A. Muxametdjanova, A. I. Nematillaev

Fe-Cu-O-C TIZIMIDAGI KARBOTERMIK REAKSIYALARNING BA’ZI TERMODINAMIK JIHATLARI

Тошкент давлат техника университети

НАШРНИНГ 5 СОНИ

НООРГАНИК КИМЁ

 

УДК 541.49+547.785.5+543.42

Д. С. Рахмонова, З. Ч. Кадирова

Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn ТУЗЛАРИНИНГ АММОНИЙ ВАНАДАТ ВА 5-АМИНО-2-МЕРКАПТОБЕНЗИМИДАЗОЛ АСОСИДАГИ АРАЛАШ МЕТАЛЛИ КОМПЛЕКС БИРИКМАЛАРИ СИНТЕЗИ ВА ТАДҚИҚОТИ

Ўзбекистн миллий университети, E-mail: d.rakhmonova81@mail.ru

НАШРНИНГ 4 СОНИ

НООРГАНИК КИМЁ

УДК541.49+ 546.650+543.42

1Б. Ю. Рузиева, 2И. М. Тожибоева, 1,2Ш. Ш. Даминова, 1,2З. Ч. Кадирова, 3Х. Т. Шарипов

КАМЁБ ЕР ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ 2-АМИНО-1-МЕТИЛБЕНЗИМИДАЗОЛ ВА N-ГИДРОКСИБЕНЗАМИД АСОСИДАГИ АРАЛАШ ЛИГАНДЛИ КОМПЛЕКС БИРИКМАЛАРИ СИНТЕЗИ ВА ТАДҚИҚОТИ

НАШРНИНГ 3 СОНИ

ФИЗИК КИМЁ

               

УДК 66.074.3  620.193:665.511

1В. П. Гуро, 1М. А. Ибрагимова, 1Ф. М. Юсупов, 2Ш. Дж. Шамсиев,  1Х. Ф. Адинаев, 1А. Б. Абдикамалова

«МУБОРАК ГҚИЗ» МЧЖ СУВЛАРИНИ ОЛТИНГУГУРТ ВОДОРОДИДАН ЭЛЕКТРОЛИЗ ЙЎЛИ БИЛАН ТОЗАЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

НАШРНИНГ 2 СОНИ

ФИЗИК КИМЕ

 

УДК 543.872

С. Н. Расулова, В. П. Гуро, У. Н. Рузиев, У. Р. Эрназаров,  Х. Ф. Адинаев, Е. Т. Сафаров

МОЛИБДЕН ДИСУЛЬФИДИНИНГ НИТРАТ КИСЛОТАСИДА РЕАГЕНТЛИ ОКСИДЛАНИШ КИНЕТИКАСИ

ЎзР Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент

НАШРНИНГ 1 СОНИ

НООРГАНИК КИМЁ

 

УДК 541.123.4

1Ж. Ш. Бобожонов, 1Ж. С. Шукуров, 1А. С. Тогашаров,  2Н. К. Олимов

Ca(CIO3)2٠2CO(NH2)2 - [90 % C2H5OH + 10 % C10H11CIN4] - H2O ТИЗИМИ ЭРУВЧАНЛИГИНИ ЎРГАНИШ