O'zbekiston Kimyo Jurnali

2017

Нашрнинг 6 сони

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 541.49:546.73.547

1Т.А. Азизов, 2Х. Исаков, 3С. Усманов, 2И.Р. Аскаров

ИККИ ВАЛЕНТЛИ КОБАЛЬТ, МИС ВА РУХ АЦЕТАТЛАРНИ ТРИМЕТИЛОЛКАРБАМИД БИЛАН КООРДИНАЦИОН БИРИКМАЛАРИ.

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент ш., М.Улуғбек кӳчаси, 77а,  Ӳзбекистон.

Нашрнинг 5 сони

ФИЗИК КИМЁ

 

Ғ.У. Рахматкариев, Э.Б. Абдурахмонов, Ф.Г. Рахматкариева, Ғ.А. Долиев

LiX ЦЕОЛИТИДА АММИАК АДСОРБЦИЯ ЭНЕРГЕТИКАСИ

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент, Ӳзбекистон

Нашрнинг 4 сони

НООРГАНИК КИМЁ

 

УДК 541.183:661.183.2

1,2Х. А. Насуллаев, 1А. М. Хамидов, 2Ш. Т. Гуломов, 2М. П. Юнусов

ТИТАН БИРИКМАЛИ КАТАЛИЗАТОРИДА Со-Мо СИСТЕМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНИШИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. (2 ҚИСМ)

1М.Улуғбек номидаги Ӳзбекистон миллий университети, 2Узбекский А.С.Султанов номли Ӳзбекистон кимё-фрамацевтика илмий тадқиқот институти, E-mail: kh.a.nasullaev@gmail.com

Нашрнинг 3 сони

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 767.61

Ф. И. Эркабаев

ХРОМ(VI) ИОНЛАРИНИ ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ ҚАЙТАРИШНИНГ ОПТИМАЛ ШАРОИТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

ӲзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент, Е-mail: erkabaevf@rambler.ru

Нашрнинг 2 сони

НООРГАНИК КИМЁ

 

УДК 631.85.661

T. И. Нормуродов, А.У. Эркаев, З. К. Тоиров, Б. Х. Кучаров

МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ НАТИЖАСИДА ХОСИЛ БЎЛГАН ХЛОРИД-АЗОТ КИСЛОТАЛИ БЎТҚАЛАРНИНГ РЕОЛОГИК ХОССАЛАРИ

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент ш., Навоий давлат кончилик институти, Навоий ш.,

Е-mail: kbx74@yandex.ru

Нашрнинг 1 сони

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК 546.41

М.Р.Ибрагимова, Т.А.Азизов, А.Г.Погосян, О.И.Семенова

КАЛЦИЙ НИКОТИНАТНИНГ АМИДЛАР БИЛАН КООРДИНАЦИОН БИРИКМАЛАРИ

ӲзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент ш., е-mail: mavluda@gmail.com