O'zbekiston Kimyo Jurnali

НАШРНИНГ 1 СОНИ

ФИЗИК КИМЁ

 

УДК: 519.17; 544.723; 661.634

W. J. Jusipbekov,  А. A. Agataeva, R. A. Kayinbaeva, R. M. Chernyakova

QO’RG’SHIN (II)  NING ISHQORIY MUHITDA CHITOSAN-ZEOLIT KOMPOZITIDAGI  SORBTSIYASI

“А.Б.Бектуров номидаги кимёвий фанлар институти” АЖ, Олмаота, Қозоғистон, raushan_1972@mail.ru

Referat. Muammoning kelib chiqishi. Turli xil korxonalarning oqava suvlari (ishqoriy) og'ir metal kationlari, shu jumladan Pb (II) ionlari bilan ifloslangan. Qo'rg'oshin tuproq, oqava va er osti suvlarida, inson tanasida to'planib atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan ishqoriy muhitni tozalash uchun ekologik va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lgan sorbsiya usullarini ishlab chiqish kerak. Istiqbolli sorbent - tabiiy zeolit, u Qozog'istonda ham keng tarqalgan. Zeolit modifikatsiyasi amaliyotida ko'pincha funktsional gidroksil va amino guruhlari bo'lgan organik birikmalar bilan modifikatsiya usuli qo'llaniladi. Bu zeolitning sorbsiyalovchi va modifikatsiyalovchi xususiyatlarini birlashtirgan, masalan, xitosan (C6H11O4N)n ni sorbentni olish imkonini beradi.

Maqsad. Xitosan modifikatsiyalangan zeolit bilan ishqoriy muhitda Pb (II) kationlarini sorbtsiya jarayonini o'rganish.

Metodologiya. Ishni bajarishda fizik-kimyoviy usullar (IR, XRF, DTA, SEM) ishlatilgan, matematik rejalashtirish usuli (2-darajali ortogonal aylanuvchi 3-omilli tajriba), Pb (II) ni aniqlash AASda bajarilgan.

Ilmiy yangiligi. Ishqoriy muhitdan xitosan modifikatsiyalangan zeolit bilan Pb2+ kationlarini so'rbtsiya qilishning matematik modeli ishlab chiqilgan. Ishqoriy muhitdan xitosan modifikatsiyalangan zeolit ​​ bilan Pb2+ kationlarini sorbtsiya qilishning umumiy qonuniyatlari aniqlangan. Bu jarayonda aniqlovchi omillar qo'rg'oshin kontsentratsiyasi va haroratdir.

Olingan natijalar. Vaqt, Pb (II) kationlarining kontsentratsiyasi va haroratning sorbentning sorbsion sig'imiga ta’siri va ular o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi. Pb2+ kationlarining sorbsiyalash jarayoni ion almashinish turiga ko'ra, zeolit ​​tarkibidagi almashinuv pozitsiyalarida joylashgan H+ kationlarining almashinuvi natijasida sodir bo'ladi. Xitosan-modifikatsiyalangan zeolitning yuqori sorbsion qobiliyati (97-99,3%) ion almashinuvi jarayonida zeolitning faol kislotali markazlari va (C6H11O4N)n modifikatorning gidroksil va aminoguruhlari ishtiroki hisobiga erishiladi.

Kalit so'zlar: tabiiy zeolit, xitosan, sorbtsiya, xitosan-o'zgartirilgan zeolit, ishqoriy muhit, sorbtsiya darajasi.

Xususiyatlari:

* Pb2 + ionlarining sorbsiyasi ularning konsentratsiyasi va jarayon haroratiga bog'liq;

* Pb2 + kationlarining eng yuqori sorbtsiya darajasi jarayonning 10-15 daqiqasida erishiladi;

* Pb2+ ning so'rbtsiyalanishining haroratga bog’liq'ligi 45 ° C da bitta min yoki max egri bilan tavsiflanadi.

Tsitata keltirish: W. J. Jusipbekov,  А. A. Agataeva, R. A. Kayinbaeva, R. M. Chernyakova. Qo’rg’shin (II) ning ishqoriy muhitda chitosan-zeolit kompozitidagi  sorbtsiyasi  // O’zbekiston kimyo jurnali. -2020. -№1. -B.3-20.

Qabul qilindi: 06.11.2019; Ruxsat berildi: 16.12.2019; Nashr etildi: 23.01.2020

 

* * *

 

НООРГАНИК КИМЁ

 

УДК 547.992.2

B. M. Smaylov , 1B. S. Zakirov, O. K. Beysenbatv, A. S. Tleuov

SANOAT CHIQINDILARI ASOSIDA XELATLI POLIMER TUTGAN MIKROO’G’IT OLISH BO’YICHA TADQIQOTI

1ЎзР ФА УНКИ, Ўзбекистон Республикаси, М.Ауэзов номидаги ЖҚДУ, Қозоғистон Республикаси,
E-mail:
baha_uppr@mail.ru

Referat.  Muammoning kelib chiqishi.  Ishqoriy metallar gumatlar va mikro element tuzlarini birgalikda qayta ishlash olingan aralashmani keyingi ishqoriy agent va oksidlovchi (kaliy permanganat) ishtirokida mexanikkimyoviy faollashtirish yo’li bilan o’g’it olish, mikroo’g’it olish usuli. Biroq, bu usul texnologik tuzilishi murakkabligi va buning natijada qimmat uskunalarni sotib olish zarurati nuqtai nazaridan iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq  emas deb hisoblanadi. Ushbu ishning vazifasi xelatli polimer tutgan mikroo’g’it olishning jarayonnig tannarxini pasayishini, tayyor maxsulot sifatini ko’tarilishini va sanoat chiqindilarini qayta ishlash muammosini qisman xal etilishini ta’minlovchi usulini ishlab chiqish xisoblanadi.

Ishning maqsadi. Sanoat chiqindilari asosida xelatli polimer tutgan mikroo’g’it olish jarayonini o’rganish.

Metodologiya. Xomashyo materiallarining kimyoviy tarkibi va gumin kislotasining chiqishi EMS, IQ-spektr yordamida aniqlandi.

Ilmiy yangiligi. Fosfor ishlab chiqarish chiqindisi fosforli shlak va parranda chiqindisi asosida xelatli polimer tutgan mikroo’g’it olish usuli ishlab chiqildi, erituvchi sifatida esa gumin kislotasidan,  mikroelementlar qo’shimchalari bilan “ОГСПласт” SFM si xelat xosil qiluvchi sifatida qo’llab foydalanildi.

Olingan natijalar. Xelatli polimer saqlovchi mikroo’g’itlarning struktura xosil bo’lishi o’rganilganda asosan amorf strukturali qisman kristallar ham mavjudligi aniqlandi, shuningdek, olingan mikroo’g’itlar tuproq strukturasini xosil bo’lishida, o’simlik o’zlashtira oladigan formadagi mikroelementlar va ozuqa elementlarini to’planishida ishtirok etuvchi, tuproq ekotizimi va suvda metallarning geokimyoviy oqimini boshqarish imkonini beruvchi gumin moddalarini kop miqdorda saqlashi bilan tavsiflanadi.

Kalit so’zlar: xelatli mikroo’g’it, sanoat chiqndilari, gumin kislotasi, parranda chiqindisi, tuproq, o’simlik, fosforli shlam, SFM “ОГСПласт”.

Xususiyatlari:

* Lenger koninig ko’mir chiqindisini parchalanishida gumin kislotalarini ajralishi aniqlangan;

* xelatli polimer saqlovchi mikroo’g’itlarni xosil bo’lish mexanizmi element tahlil va electron mikroskopiya usullari bilan o’rganilgan.

Tsitata keltirish: B. M. Smaylov , B. S. Zakirov, O. K. Beysenbatv, A. S. Tleuov. Sanoat chiqindilari asosida xelatli polimer tutgan mikroo’g’it olish bo’yicha tadqiqoti  // O’zbekiston kimyo jurnali. -2020. -№1. -B.20-27.

Qabul qilindi: 04.11.2019; Ruxsat berildi: 27.12.2019; Nashr etildi: 23.01.2020

 

* * *

УДК.661.666.461

Б. Т. Сабиров, Ж. К. Адилов,  Х. Л. Усманов, Ф. И. Эркабаев,  Р. К. Аллаяров

ТОЗАЛАНГАН ТЕХНИК УГЛЕРОД ОЛИШ УЧУН АЦЕТИЛЕН ҚУРУМИГА УЛЬТРАТОВУШ БИЛАН ҚАЙТА ИШЛАШ ТАЪСИРИ ВА ФЛОТАЦИЯСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Республикаси

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Маълумки, кўплаб юқори технологияли жараёнларда (авиация, ракета қурилиш, кемасозлик, кимёвий машинасозлик ва ҳоказо) кенг миқёсда фойдаланиладиган тўлдирувчи, графит каби алоҳида катта бўлмаган кристалл ячейкалардан тузилган қурум (техник углерод) дан иборат. Техник углерод - қурум қуйидаги хоссаларга эга бўлиши лозим:  юқори  адсорбцион солиштирма юза; юқори ғоваклик ва заррачаларнинг майда ўлчами, ифлослантирувчи қўшимчалар миқдорининг камлиги, юқори даражадаги структуралилик. Бироқ, турли ишлаб чиқариш шароитларида ҳосил бўлаётган қурумнинг ифлослиги кенг миқёсда фойдаланишга тўсиқ бўлади. Шунинг учун қурумни тозалаш долзарб муаммо ҳисобланади. 

Тадқиқотлардан мақсад – ишлаб чиқаришда ҳосил бўлган қурумни бегона қўшимчалар ва компонентлардан тозалашнинг самарадор усулларини излаш ва ишлаб чиқиш.

Методология. Тажриба ишлари рентгенфазавий, микроскопик, сектрал, аналитик ва бошқа замонавий кимёвий-аналитик ва физик-кимёвий усулларни қўллаш билан бажарилган. 

Илмий янгилиги. Ишлаб чиқаришда ҳосил бўлган қурумга ультратовуш тўлқинларининг таъсири ўрганилган ва уни тозалаш усули ишлаб чиқилган, тозаланмаган қурумникидан фарқли 900-700 см-1 ва 1008 см-1 да Si-C боғига тегишли юқори интенсивликка эга аниқ ютилиш чизиқлари кўринган. 

Олинган натижалар. “Навоиазот” АЖ да ацетилен ишлаб чиқаришда ҳосил бўлувчи қурумнинг таркиби ва кул ҳосил қилиш миқдори ўрганилди. Қурумни тозалашнинг турли усуллари синаб кўрилди ва тозалашнинг янги ультратовуш таъсир ва сирт-фаол моддалар ёрдамида флотация қилиш йўли билан тозалаш усули ишлаб чиқилди.  

Калит сўзлар: ацетилен қуруми, техник углерод, кул миқдори, қўшимчалар, ультратовуш, флотация, реагент, сирт-фаол модда.  

Хусусиятлари:

* ультратовуш ва сирт-фаол моддаларни қўллаб қурумни тозалаш усули ишлаб чиқилди;  

* сирт-фаол модда билан биргаликда ультратовуш таъсиридан фойдаланилди;

* кам миқдорда кул ҳосил қилувчи тозаланган техник углерод олинди.

Цитата келтириш: Б. Т. Сабиров, Ж. К. Адилов,  Х. Л. Усманов, Ф. И. Эркабаев,  Р. К. Аллаяров. Тозаланган техник углерод олиш учун ацетилен қурумига ультратовуш билан қайта ишлаш таъсири ва флотациясини тадқиқ этиш // Ўзбекистон кимё журнали. -2020. -№1. -Б.27-32.

Қабул қилинди: 23.10.2019; Рухсат этилди: 25.11.2019; Нашр этилди: 23.01.2020

 

* * *

УДК 541.13;546.185.4;678.052

Н. Б. Эшмаматова, Х. И. Акбаров, В. П. Гуро, Ш. Ш. Сунатов

КИСЛОТАЛИ МУҲИТДА ТИОМОЧЕВИНА ВА МОЧЕВИНА АСОСИДАГИ КОРРОЗИЯ ИНГИБИТОРЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, 1ЎзР ФА УНКИ, E-mail: Eshmamatova79@mail.ru, shoxrux.sunatov@bk.ru

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Қора металлар коррозиясидан келувчи иқтисодий зарар йилига юз миллион долларни ташкил этади. Металларни ҳимоялаш бўйича вазифаларни амалий жиҳатдан ҳал қилиш имконияти айрим ҳолатларда техникадаги кўплаб соҳаларнинг ривожланиш даражасини аниқлаб беради. Ингибитор ишлаб чиқарувчи фирмалар уларнинг кимёвий таркиби тўғрисида маълумот бермайди. Адабиётларда сувли муҳитларда, нефтни қазиб олиш объектларида, зангларни йўқотиш технологик жараёнларида пўлат коррозияси ингибиторларини қўллаш усуллари ҳақида маълумотлар мавжуд.

Ишнинг мақсади. Азот тутган бирикмалар асосида кислотали муҳитда углеродли пўлат коррозиясининг юқори самарали ингибиторларини яратиш,  уларнинг таъсир механизмини тадқиқ этиш.

Методологияси. Ушбу ишда пўлат коррозияси назоратининг стандарт усуллари: гравиметрик, ҳамда материалларни физик-кимёвий тадқиқ этиш: ИҚ-спектроскопия, рентгенофазавий таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Илмий янгилиги. Мочевина ва тиомочевина бирикмалари асосидаги органик турдаги ингибиторлар билан металларни ҳимоялашнинг янги илмий йўналиши таклиф этилган, уларнинг ҳимояловчи таъсир механизми ва ҳимоялаш самарасига таъсир этувчи қонуниятлар аниқланган, бу эса янги самарали ингибиторларни мақсадли синтез қилиш имконини берган.

Олинган натижалар. Ўтказилган гравиметрик тадқиқотлар, коррозия тезлигини, тўхтатиш коэффициенти, ҳимоялаш даражасини ҳисоблаш, ИҚ-спектрлар таҳлили ва бошқа ўлчашлар асосида мочевина ва тиомочевина бирикмалари асосидаги органик турдаги ингибиторлар таклиф этилган. Уларнинг таъсир механизмлари бирикмаларнинг тузилиши ҳамда физик-кимёвий хусусияларига боғлиқлиги аниқланган.

Калит сўзлар: пўлат коррозияси, тиомочевина, мочевина, фосфат тиомочевина, фосфат мочевина, ингибирлаш.

Хусусиятлари:

* кислотали муҳитда тиомочевина ва мочевина асосидаги ингибиторлар;
* аминогуруҳтутган бирикмалар асосида ингибиторлар синтези;
* ҳимоялаш механизми ва унинг ингибитор тузилишга боғлиқлиги;
* ингибитор синтезини аниқловчи ҳимоялаш қонуниятлари.

Цитата келтириш: Н. Б. Эшмаматова, Х. И. Акбаров, В. П. Гуро, Ш. Ш. Сунатов. Кислотали муҳитда тиомочевина ва мочевина асосидаги коррозия ингибиторларининг самарадорлиги // Ўзбекистон кимё журнали. -2020. -№1. -Б.32-38.

Қабул қилинди: 29.11.2019; Рухсат этилди: 27.12.2019; Нашр этилди: 23.01.2020

 

* * *

UDK 631.81+631.859+ 631.855

O. V. Myachina, A. T. Aliev, A. X. Raxmonov, O. N. Narzullaev, R. N. Kim

Konsentrlangan fosforli o'g'it donachalaridan ozuqaviy elementlarning chiqish tezligi

O’zR FA Umumiy va noorganik kimyo institute, Toshkent sh.

Referat. Muammoning kelib chiqishi: Yuqori konsentrlangan azot va fosfor o'g'itlarning makroelementlarining qo'llanilish koeffitsienti mos ravishda 50-70 va 20-30 foizdan oshmaydi. N, P, K larni irratsional yo'qotilishini kamaytirish maqsadida uzoq eriydigan o'g'itlar ishlab chiqiladi. Biroq ozuqaviy elementlari yuqori bo'lgan bu o'gitlarning toproqdagi samaradorligi kam  o'rganilgan. Bu  o'gitlarning ozuqaviy elementlari uzoq tasir etishi sababli  o'simliklarni vegetatsiya davrida to'laqonli ozuqa bilan taminlaydi deb taxmin qilinadi. Natijada mavjud azot va fosfor tuproqda ortiqcha bo'lmaydi,bu esa yo'qotishlarni va atrof-muhitning ifloslanishini oldini oladi.

Ishning maqsadi: yangi konsentratlangan fosforli o'g'itlarning sug'orish suvi bilan ammiak ionlari, nitratlar, fosfatlarning tanaffus qilish tezligini aniqlash orqali uzaytirilgan xususiyatlarini aniqlash.

Metodologiya. Laboratoriya sharoitida an'anaviy va uzoq ta'sir etuvchi o'g'itlardan tuproqning sochiluvchan ustunlari bilan bir qatorda ammoniy nitrat va fosfat ionlarining chiqish tezligi taqqoslandi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi: Sug'oriladigan dehqonchilik uchun mo'ljallangan yangi konsentrlangan fosforli o'g'itlarning uzoq umr ko'rish xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Boyitilgan superfosfat, ammoniylangan superfosfat va ammofosfat granulalaridan ammoniy ionlari, nitratlar, fosfatlar ajralib chiqish tezligining pasayishi (1,3–5 va undan ko'p) ko'rsatilgan.

Olingan natijalar. Tuproqli ustunli namunaviy laboratoriya sharoitida yangi konsentratlangan fosforli o'g'itlar donalarning erishi va ozuqa moddalarining chiqishi davrining ko'payishiga yordam berishi isbotlandi. Ammofosli va uzoq muddatli o'g'itlar bilan filtrlangan suvda eriydigan fosfor darajasi eksperimentning 7-10 kunida maksimal darajaga yetdi, ammo superfosfat bilan boyitilgan filtrlarda P2O5 12,0 dan past bo'ldi; ammiaklangan superfosfat - 6,3 va ammonofosfat - 3,1 marta.

Kalit so'zlar: tuproq ustunlari, konsentrlangan fosfor, azot o'z ichiga olgan o'g'itlar, granulalar, sekin ta'sir qiluvchi xususiyatlar, ko'chma azot, ko'chma fosfor.

Xususiyatlari:

* o'g'it granulalaidan tuproq eritmasiga ammiak ionlari, nitratlar, fosfatlar tushishi qonuniyatlari aniqlandi;

* yangi o'g'itlarning uzaytirilgan xususiyatlari aniqlandi;

* tuproqdagi eritmada P2O5 ning suvda eriydigan shakllarining ajralib chiqish darajasi kontsentrlangan o'g'itlar tarkibidagi P2O5suv tarkibiga bevosita bog'liq.

Tsitata keltirish: O.V. Myachina, A.T. Aliev, A. X.Raxmonov, O. N.Narzullaev, R. N. Kim. Konsentrlangan fosforli o'g'it donachalaridan ozuqaviy elementlarning chiqish tezligi  // O’zbekiston kimyo jurnali. -2020. -№1. -B.38-47.

Qabul qilindi: 23.10.2019; Ruxsat berildi: 27.11.2019; Nashr etildi: 23.01.2020

 

* * *

 

ОРГАНИК КИМЁ

 

УДК 544.344.016

Б. Т.Сагдуллаев, Н. С. Бекназарова, О. Р. Ахмедов, Ш. А. Шомуротов, С. Д. Махмудов, Ф. Н. Атамуратов

СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛНИ ПЕКТИН ҲОСИЛАЛАРИ БИЛАН КИМЁВИЙ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ҲАҚИДА

ЎзР ФА Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон, e-mail:ibchem@uzsci.net

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Юқори молекуляр бирикмалар кимёсидаги муҳим йўналишлардан бири дори воситаларни ва қуйи молекуляр моддаларни полисахаридларнинг макромолекуляр занжирига улаш билан биологик фаол полимерлар олиш ҳисобланади. Мазкур йўналишнинг асосий вазифасидан бири дори воситаси кимёвий модификациядан сўнг дастлабки холатига нисбатан анча яхшиланган фармакологик ва физик-кимёвий хоссаларга эга бўлишидир. Албатта, дори воситаси бундай хусусиятларга эга бўлишида унга тўғри полимер-ташувчи танлаш, танланган полимернинг молекуляр массаси, структураси ва реакция шароити катта роль ўйнайди. Шу боисдан, доривор моддаларни полимер бирикмалар билан кимёвий модификация қилиш орқали янги макромолекуляр системалар олиш долзарб  ҳисобланади.

Ишнинг мақсади. Сульфаметоксазолнинг сувда эрувчан ҳосилаларини пектиннинг реакцион фаол диальдегид ҳосилалари билан кимёвий модификация қилиш, олинган бирикмаларнинг структураси, таркибини аниқлаш ва нуклеофил ўрин олиш реакцияси учун оптимал шароитларни танлаш.

Методология. Синтез қилинган сульфаметоксазолнинг полимер ҳосилалари структураси ва таркиби ИҚ,УБ-спектроскопия усулларида ўрганилди ва таркибидаги азот бўйича элементар таҳлил қилинди.

Илмий янгилиги. Илк маротаба нуклеофил ўрин олиш реакцияси асосида полимер-ташувчи сифатида пектиннинг диальдегид ҳосилаларидан  фойдаланиб антимикроб препаратнинг кимёвий модификацияси ўтказилди ва унинг сувда эрувчан ҳосилалари олинди.

Олинган натижалар. Реакция шароитларини ўзгартириш орқали полимер-ташувчи макромолекуляр занжирида турли миқдорда препарат сақлаган сульфаметоксазолнинг сувда эрувчан ҳосилалари синтез қилинди.

Калит сўзлар: полисахарид, пектин, сульфаметоксазол, кимёвий модификация, азометин боғи.

Хусусиятлари:

* пектиннинг диальдегид ҳосилалари билан сульфаметоксазолнинг кимёвий модификацияси;

*  олинган бирикмаларнинг структураси ва таркиби, реакциянинг оптимал шароити.

Цитата келтириш: Б. Т.Сагдуллаев, Н. С. Бекназарова, О. Р. Ахмедов, Ш. А. Шомуротов, С. Д. Махмудов, Ф. Н. Атамуратов. Сульфаметоксазолни пектин ҳосилалари билан кимёвий модификациялаш ҳақида // Ўзбекистон кимё журнали. -2020. -№1. -Б.48-55.

Қабул қилинди: 29.11.2019; Рухсат этилди: 27.12.2019; Нашр этилди: 23.01.2020

 

* * *

UDK 547.458.81

R. S. Sayfutdinov, U. D. Muxitdinov, N. M. Eshpo'latov

KIMYOVIY QAYTA ISHLASHGA YUQORI REAKTSION QOBILIYATGA EGA PAXTA SELLYULOZASINI OLISH TEXNOLOGIYSINI ISHLAB CHIQISH

Toshkent kimyo-texnologiyainstituti/ E-mail say-ram@mail.ru

Referat. Muammoning kelib chiqishi. Kimyoviy qayta ishlash jarayonida paxta tsellyulozasining reaktsion faolligi boshqa tsellyuloza saqlagan o'simliklardan olingan tsellyulozalarga nisbatan ancha past. Paxta tsellyulozasining kimyoviy qayta ishlashga reaktsion faolligini oshirish unga asoslangan mahsulotning sifatini yaxshilaydi, natijada mehnat unumdorligi oshadi.

Tadqiqot maqsadi. Chet eldan olib kelingan yog'och pulpasini mahalliy paxta tsellyulozasi bilan almashtirish, paxta tsellyulozasini kimyoviy qayta ishlashga reaktsion faolligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va reaktsiya tezligini oshirish.

Metodologiya. Ushbu ishda paxta tsellyulozasi namunalarining tarkibi va tuzilishini aniqlash usullaridan foydalanilgan. Elektr zaryadlari bilan ishlov berilgandan so'ng olingan namunalarning atsetillashga reaktsion faolligi o'rganildi. Reaktsion faollikning ortishi kompyuter tomonidan boshqariladigan XRD-6100 apparatida (Shimadzu, Yaponiya) yozib olingan diffraktogrammalar asosida kristalli maydonlarning pasayishi bilan baholandi.

Ilmiy yangilik. Yuqori kuchlanishli elektr zaryadi bilan ishlov berish orqali paxta tsellyulozasining reaktsion faolligini oshirish usul taklif etilgan.

Olingan natijalar. Optimal kuchlanish chegaralari 11-13 kV, impulslar soni 22-24, kondensator sig'imi 0,6 mFF aniqlandi, bunda paxta tsellyulozasining reaktsion faolligining maksimal ko'rsatkichlariga erishildi.

Kalit so'zlar: paxta tsellyuloza, elektr zaryadi, elektrolit, reaktsion faollik, puls soni, kuchlanish, kondansatör.

Xususiyatlari:

* paxta tsellyulozasini elektr zaryadi bilan qayta ishlash;

* paxta tsellyulozasini elektrolit bilan namlash;

Tsitata keltirish: R. S. Sayfutdinov, U. D. Muxitdinov, N. M. Eshpo'latov. Kimyoviy qayta ishlashga yuqori reaktsion qobiliyatga ega paxta sellyulozasini olish texnologiysini ishlab chiqish  // O’zbekiston kimyo jurnali. -2020. -№1. -B.55-62.

Qabul qilindi: 06.11.2019; Ruxsat berildi: 16.12.2019; Nashr etildi: 23.01.2020

 

* * *

УДК 631.37

Б. Н. Хамидов, Б. Х. Убайдуллаев, С. Х. Ганиева, М. М Мирзаева, Б. А . Сманов., С. Б. Курбанова

ЎСИМЛИК МОЙЛАРИ ВА ЁҒЛАРГА АСОСЛАНГАН СУРКОВ МОЙЛАРИНИ ОЛИШ

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент ш.

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Саноат ишлаб чиқариш, шу жумладан, нефт мойлаш материалларини ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши атроф-муҳит ифлосланиши билан боғлиқ. Шу муносабат билан техноген маҳсулотларга янги талаблар қўйилди. Мақолада ўсимлик хом ашёси – юқори биологик парчаланишга эга рапс ёғи ва сурков материалларнинг қовушқоқ-ҳарорат хусусиятларини яхшилаш учун қўшиладиган зиғир мойи асосида экологик хавфсиз сурков материалларини олиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Ушбу ишдан мақсад, ўсимлик хом ашёсидан фойдаланган ҳолда экологик тоза сурков материалларини олиш имкониятларини ўрганиш ва уларнинг сифат хусусиятларини яхшилашдир.

Методология. Ишда сурков материаллари ва уларнинг таркибий қисмларининг физик-кимёвий тавсифларини (ГОСТга мувофиқ) стандарт таҳлил усулларидан фойдаланиб ўрганилган.

Илмий янгилиги. Зиғир ўсимлик ёғи ва нефт мойлари таркибий қисмларининг нисбатини ўзгартириб қовушқоқлик индекси бўйича юқори қовушқоқлик-ҳарорат хусусиятларига эга бўлган базавий мойни олиш мумкинлиги аниқланди.

Олинган натижалар. Зиғир ўсимлик ёғи ва нефт мойлари таркибий қисмларининг нисбатини ўзгартириб юқори сифатли қовушқоқлик индексига эга бўлган базавий мойларни олиш мумкин, улар сифати яхшиланган мотор мойларига қўйилган талабларга мос келади.

Калит сўзлар: ўсимлик, нефт мойлари, сурков мойлар, қовушқоқлик индекси, биологик парчаланиш.

Хусусиятлари:

* ўсимлик ёғи ва нефт мойларининг экологик тавсифлари;

* рапс ёғининг биологик парчаланиши нефт мойидан 4 марта юқори;

* ўсимлик хом ашёси асосидаги базавий мой.

Цитата келтириш: Б. Н. Хамидов, Б. Х. Убайдуллаев, С. Х. Ганиева, М. М Мирзаева, Б. А . Сманов., С. Б. Курбанова. Ўсимлик мойлари ва ёғларга асосланган сурков мойларини олиш // Ўзбекистон кимё журнали. -2020. -№1. -Б.62-67.

Қабул қилинди: 16.10.2019; Рухсат этилди: 19.12.2019; Нашр этилди: 23.01.2020

 

* * *

УДК 678:54.384.2/67.03

Ш. Т. Жураев,  Б. Ф. Мухиддинов,  А. С. Ибодуллаев

ЯРОҚСИЗ АВТОМОБИЛ ШИНАЛАРИНИ ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИДА ОЛИНГАН ТЕХНИК УГЛЕРОДНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Навоий давлат кончилик институти, ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент ш.

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Дунёда хар йили автомобил паркларининг сони ортиб бормоқда, бу табийки яроқсиз шиналар чиқиндиларини пайдо бўлишига олиб келади. Европада шиналарни иккиламчи қайта ишлаш бўйича Европа Ассоцияцияси статистикаси маълумотига кўра 9 млн. тоннадан кўпроқ амортизацияланган автомобил шиналари ҳосил бўлади. АҚШ да 2010 йилда яроқсиз шиналарнинг миқдори 1.5 млн. тоннани ташкил этди. Буюк британияда ҳар йили деярлик 500 минг тонна яроқсиз шина ҳосил бўлади, улардан шу ҳажмнинг 34% ни қайта ишланади, 26 %-қайта тикланади, 15 –ёқиб ташланади ва 6% – кўмиб ташлаш учун майдонларга чиқарилади. Японияда 2008-йилда 96 млн тонна.  яроқсиз шина (1056 минг тонна) пайдо бўлди, уларнинг 88,5% файта ишлашга йўналтирилди, шу даврда Францияда 400 минг тоннадан кўпроқ, Германияда -460-510 минг тонна, Россияда эса 1 млн. тоннадан кўпроқ яроқсиз шиналар ҳосил бўлган, улардан 10% га қадар қайта ишланмоқда. Яроқсиз автомобил шиналарини амалда йўқ қилиш усулларининг ичида оптимал усул термик парчаланиш пиролиз ҳисобланади.

Автомобил шинаси-қимматбаҳо иккиламчи хомашё бўлиб, таркибида резина-60-70% ни, техник углерод-10-15 % ни, металл қолдиғи-10-15% ни ташкил қилади.

Ишнинг мақсади. Яроқсиз автомобил шиналарини пиролиз қилиб олинган техник углероднинг физик-кимёвий хусусиятларини ўрганиш.

Методологияси. Олинган техник углеродни зичлиги, кули (қолдиғи), рН ўрганилди ва грануламетрик таркиби давлат стандартлари усулларда, таркиби эса рентгенофазали ва ИҚ-спектроскопия усулларида аниқланди.

Илмий янгилиги. Биринчи марта яроқсиз автмобил шиналарини пиролиз қилиб олинган техник углеродни физик-кимёвий хусусиятлари тадқиқот қилинди.

Олинган натижалар.  Ишлатилган автомобил шиналарининг пиролизидан олинган техник углероднинг физик-кимёвий характерстикаларининг тадқиқоти натижалари келтирилган. Майдаланган техник углероднинг сочма зичлиги, кул миқдори, рН, намлиги ва гранулометрик таркиби аниқланган. Техник углерод заррачаларининг  ўлчами кичиклашиши билан сочма зичлик, кислоталилиги ва намлиги ортиши ва амалий жиҳатдан кул миқдориўзгармай қолиши аниқланди. Ренгенофаз анализи усули ёрдамида техник углероднинг таркиби асосан 88.4 %  аморф углероддан, 7.59 % кальцит, 1.21%   анкерит, 1.14 % рух оксиди  ва бошқа компонентлардан ташкил топганлиги аниқланди. Термик анализ усули ёрдамида техник углероднинг 150-900 0С температура оралиғида термик парчаланиши аниқланди. Олинган техник углероднинг физик-кимёвий характеристикалари уни истеъмолчиларга ишлатилиш соҳаларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: пиролиз, техник углерод, резина, сочма зичлик, кул миқдори, намлик, рентгенофаз таҳлил, дериватография, ИК-спектроскопия, микроскопия.

Хусусиятлари:

* яроқсиз автомобил шиналари пиролизидан олинган техник углерод;

* уни резино-техник махсулотлар учун иккиламчи хом ашё сифатида қўллаш.

Цитата келтириш: Ш. Т. Жураев,  Б. Ф. Мухиддинов,  А. С. Ибодуллаев. Яроқсиз автомобил шиналарини пиролиз жараёнида олинган техник углероднинг физик-кимёвий хусусиятларини ўрганиш // Ўзбекистон кимё журнали. -2020. -№1. -Б.67-74.

Қабул қилинди: 24.12.2019; Рухсат этилди: 10.01.2019; Нашр этилди: 23.01.2020

 

* * *

УДК 662.6/.9:66.02

А. М. Хурмаматов, О. Ю. Исмаилов, Аб. А. Худайбердиев

ПИРОЛИЗ ДИСТИЛЛЯТИНИ ГИДРОГЕНЛАШ ВА ГИДРОТОЗАЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент ш., Наманган қурилиш-мухандисликинститути, Наманган ш.

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Пиролиз дистилляти табиий газни қайта ишлаш жараёнида ишлаб чиқариш чиқиндиси сифатида ҳосил бўлади ва у тўйинган углеводородлар, моноолефинлар, тўйинмаган қуйи молекуляр бирикмалар, ароматик углеводородлар ва бошқа моддаларнинг мураккаб аралашмаларидан иборат. Тадқиқотлар Устюрт ГКК да ҳосил бўлиб (йилига 103000 т) қайта ишланадиган пиролиз дистилляти, тўридан тўғри ҳайдаладиган бензин фракциясига мослигини кўрсатди, чунки намуналар таркибида 80 % дан ортиқ миқдорда бензин фракциялари мавжуд. Шунинг учун пирполиз дистиллятини қайта ишлаш технологик жараёнларини такомиллаштириш НҚИЗ да тайёрланадиган нефт маҳсулотлари компонентлари  - бензин фракциялари (35÷205 оС), енгил нафта (30÷80 оС) ва пиролиз мойи (350 оС ва ундан юқори) ишлаб чиқариш ҳажмини орттириш имконини беради.

Ишнинг мақсади. Хом ашё – пиролиз дистиллятини гидрогенлаш ва ҳосил бўлувчи оралиқ технологик маҳсулотларни гидротозалаш каталитик жараёнларини ҳисоблаш методикасини ишлаб чиқиш.

Методологияси. Тадқиқотлар олиб боришда тизимли таҳлил принциплари ва технологик жараёнларни математик моделлаштириш услублари қўлланилган.

Илмий янгилиги. Гидрогенолиз реакциялари (гидрогенлаш, гидротозалаш) вақтида олтингугурт бирикмаларининг парчаланишини кинетик моделларига асосланган пиролиз дистиллятини гидротозалаш жараёнининг компьютер модели ишлаб чиқилган.

Олинган натижалар. Пиролиз дистиллятини гидротозалаш жараёнида парчаланаётган олтингугурт бирикмалари ҳамда янгидан ҳосил бўлаётган  реакция маҳсулотлари концентрацияларининг тақсимланишини эгри чизиқлари қурилган. Олинган натижалар жараён ҳарорати 327 °С ва босими 3,0 МПа бўлган шароитларда маҳсулотнинг оптимал чиқиш фоизларини аниқлаш имконини беради.

Калит сўзлар: пиролиз дистилляти, гидрогенолиз, олтингургутли бирикмалар, концентрация, ёпишиш механизми, кинетик модел.

Хусусиятлари:

* пиролиз дистилляти олтингугурт бирикмаларининг парчаланиши механизми;

* пиролиз дистилляти олтингугурт бирикмаларининг гидротозалаш жараёнида парчаланиш схемаси.

Цитата келтириш: А. М. Хурмаматов, О. Ю. Исмаилов, Аб. А. Худайбердиев. Пиролиз дистиллятини гидрогенлаш ва гидротозалаш жараёнларини моделлаштириш // Ўзбекистон кимё журнали. -2020. -№1. -Б.75-81.

Қабул қилинди: 24.10.2019; Рухсат этилди: 27.11.2019; Нашр этилди: 23.01.2020

 

* * *

 

АНАЛИТИК КИМЁ

 

УДК 543.07

С. Б. Ляпин,  М. А. Ибрагимова, В. П. Гуро,  А. Р. Жуманазаров

ИШЛАТИЛГАН ККФ КАТАЛИЗАТОРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИК ЭРИТМАЛАРИДА КАДМИЙНИ АНИҚЛАШ

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент ш.

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. «Навоиазот» АЖ да ацетальдегид ишлаб чиқаришда «Кадмий-кальций-фосфат катализатори (ККФ-Н)» дан фойдаланилади, ҳизмат қилиш муддати 6 ой. Ишлатилган ККФ-Н катализаторни қайта ишлаш ва ажратиб олинган кадмийни унинг синтези циклига қайтариш технологияси яратилган. Унинг аналитик назоратини таъминлаш учун жараённинг турли босқичларидаги технологик эритмалардаги кадмий миқдорини аниқлашнинг тезкор ва аниқ усуллари зарур.

Мақсад: ишлатилган ККФ катализаторидан кадмийни регенерация қилиш (рецайклинг) жараёнини аналитик назорат усулини яратиш.

Методология. Кадмий миқдорини вольтамперометрия усули билан айланувчан симоб амальгамли шиша толали катодда (АВС-1.1 полярографи) ва атом абсорбцион усул (PEA Analyst 200) билан аниқланди.

Илмий янгилиги. Амальгамли полярография (тўплаш билан) усулидан фойдаланиб ишлатилган ККФ-Н катализаторини қайта ишлаш технологик эритмаларидаги кадмий миқдорини аниқлаш усулини яратиш. Кадмийни аниқлашнинг муқобил усули сифатида оловли атом-абсорбцион спектроскопия усули таклиф этилган.

Олинган натижалар. ККФ-Н катализаторини қайта ишлашда ҳосил бўладиган кадмий сақлаган технологик эритмалар – (кальций ва кадмийни ажратиб олгандан кейинги) эритма; кадмийни сорбциясидан олдинги ва кейинги эритмаларда кадмийни аниқлаш учун АВС-1.1 полярографидан фойдаланиш мумкин, унинг натижалари атом-адсорбцион спектрофотометрдаги натижалар билан мос келади.

Калит сўзлар: кадмий, катализатор, эритма, атом-абсорбцион спектрофотометр, полярограф.

Хусусиятлари:

* кадмий аниқлаш учун вольтамперометрия;

* АВС-1.1 полярографида ва  PEA Analyst 200 спектрофотометрда кадмийнинг таҳлили.

Цитата келтириш: С. Б. Ляпин,  М. А. Ибрагимова, В. П. Гуро,  А. Р. Жуманазаров. ишлатилган ККФ катализаторини қайта ишлаш технологик эритмаларида кадмийни аниқлаш // Ўзбекистон кимё журнали. -2020. -№1. -Б.82-87.

Қабул қилинди: 12.10.2019; Рухсат этилди: 25.11.2019; Нашр этилди: 23.01.2020

 

* * *

UDK543.4:542.61:535.24:546.59

S. M. Turabdjanov, 1V. U. Otakuzieva, A. Sh. Giyasov, Х. E.Saburov, N. T.Raxmatullaeva

INERT ORGANIK ERITUVCHITLAR BILAN OLTIN (III) IONINI ALOHIDA EKSTRAKSIYA QILISH VA UNI SPEKTROFOTOMETRIK VA ATOM-ABSORBSION USULLAR  BILAN ANIQLASH

Toshkent davlat texnika universiteti,  E-mail:nargiza.7173@gmail.com, 1Toshkent davlat texnika universitetining Qo’qon filiali,

Referat. Muammoning kelib chiqishi. Oltin (III) ionini organik bo'yoqlardan foydalanib aniqlashning mavjud fotometrik va ekstraksion-fotometrik usullarш selektiv emas, chunki oltin (III) ionining organik reagentlar bilan komplekslanishi suvli fazada yuzaga keladi, bunda qo'shimcha ionlar ham murakkab birikmalar hosil qiladi va oltinni aniqlashga xalaqit beradi. Hozirgi vaqtda elementlarni aniqlashning yangi tanlangan, sezgir, sodda va tezkor usullarini ishlab chiqish, izlash analitik kimyoda dolzarb vazifadir.

Tadqiqot maqsadi. Oltin (III) ionini organik fazada to'g'ridan-to'g'ri aniqlashning yangi selektiv, sezgir, sodda va tezkor ekstraksion-spektrofotometrik va atom-absorbtsion usullarini ishlab chiqishdir.

Metodologiya. Oltin (III) ionini aniqlash usullarining selektivligini oshirish uchun murakkab oltin (III) xlorid ionini inert organik erituvchilar bilan selektiv ajratib olish o'rganildi va u to'g'ridan-to'g'ri organik fazada spektrofotometrik va atom-absorbtsion usullari bilan aniqlandi. Buning uchun oltin (III) ning dastlabki eritmasi "hch" navining oltin (III) xlorid tuzidan tayyorlandi. Eritmaning titri Mohr tuzi yordamida potentsiometrik o'rnatildi.

Ilmiy yangilik. Ishlab chiqilgan oltin (III) ionini aniqlashning yangi ekstraktsion-spektrofotometrik va atom-absorbtsion usullari mavjd usullardan selektivligi, sezgirligi, oddiyligi va ekspresligi bilan farqlanib, sanoat eritmalari, oqava suvlar, rudalar, kontsentratlar, tog jinslari va boshqalardagi ionlarni to'g'ridan-to'g'ri organik fazada kimyoviy tarkibiy qismlarga ajratmasdan turib tahlil qilish uchun tavsiya etiladi.

Olingan namijalar. Tadqiqot natijasida inert organik erituvchilar yordamida to'g'ridan-to'g'ri organik fazada oltin (III) ionini aniqlashning yangi selektiv, sezgir, oddiy va ekspress ekstraktsion-spektrofotometrik va atom-absorbtsion usullari ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: ekstraksiya, inert, murakkab, tanlangan, sezgir, ekstraksion-spektrofotometrik, atom-absorbtsion.

Xususiyatlari:

* inert organik erituvchilar yordamida oltin (III) ionini tanlab ekstraktsiya qilish uchun gidrat-solvat mexanizmi aniqlandi;

* oltin (III) xlorid kompleksining tarkibi muvozanatni siljitish usuli bilan aniqlandi;

* elementlarni aniqlash usullarining selektivligi va sezgirligi haqida xulosalar qilindi.

Tsitata keltirish: S. M. Turabdjanov, V. U. Otakuzieva, A. Sh. Giyasov, Х. E.Saburov, N. T.Raxmatullaeva. inert organik erituvchitlar bilan oltin (III) ionini alohida ekstraksiya qilish va uni spektrofotometrik va atom-absorbsion usullar  bilan aniqlash  // O’zbekiston kimyo jurnali. -2020. -№1. -B.82-87.

Qabul qilindi: 04.10.2019; Ruxsat berildi: 26.12.2019; Nashr etildi: 23.01.2020

 

* * *

 

384 PDF